Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych

Zarządzenie nr 5/2021

Prezesa Zarządu

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dubiecku

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za świadczenie usług
w zakresie opróżniania, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych
z terenu Miasta i Gminy Dubiecko

§ 1

Ustalam stawkę za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 140,23 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 2

Ustalam stawkę za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków w Nienadowej w wysokości 2,80 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

§ 3

Zlecenie będzie realizowane dla jednorazowego opróżniania i transportu min. 3mnieczystości ciekłych.

§ 4

Dla kontrahentów, korzy posiadają podpisaną umowę na opróżnianie, transport i zrzut nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, za trzecie i każde kolejne zlecenie wywozu w trakcie roku kalendarzowego, stawki określone w § 1 zostają pomniejszone o 10%.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 5/2021 Prezesa Zarządu
z dnia 10 lutego 2021 r.

Wzrost opłat za transport i zrzut nieczystości płynnych z terenu gminy wynika z urealnienia kosztów związanych ze świadczoną usługą. Stawka obowiązująca do 15 lutego 2021 roku nie była rewaloryzowana od 2011 roku. W ciągu 10 lat kilkukrotnie wzrosła płaca minimalna, koszty ubezpieczenia, przeglądów, a z uwagi na zużycie nastąpił wzrost kosztów eksploatacji samochodu asenizacyjnego.UG Dubiecko

Skip to content