Informacja o stawkach za wodę i ścieki

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. siedzibą w Dubiecku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie informują, iż na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz.U. z 2020r. poz256 z późn. zm.) w związku z art. 24 i ust. 1 i 2, art 27a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz 2028 z późn. zm.), po rozpatrzeniu projektu taryfy i uzasadnienia, decyzją nr RZ.RZT.70.40.2020.MK zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko.

Skip to content