Abolicja nielegalnych przyłączy wod.-kan.

Gospodarka Komunalna  Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku przystąpiła do przeprowadzenia kontroli urządzeń wodomierzowych oraz sieci wod – kan w celu uporządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej rosną. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja obowiązuje od 21 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą podlegać karze.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Aby zalegalizować przyłącze należy zgłosić się do siedziby Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10 37-750 Dubiecko, pok.2

Prezes Zarządu

Mirosław Majkowski

Skip to content