OGŁOSZENIE

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. z późn. zm) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej .

         Zgodnie z art. 28 ust.4, 4a w/w ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2”.

W związku z powyższym prowadzone będą kontrole przy użyciu m.in. zadymiarki zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków.

         Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu                                                                                                                                                              Mirosław Majkowski

Skip to content