Nabór na wolne stanowisko Kierownika Działu – Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Prezes Zarządu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

Kierownik Działu – Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowane: inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo),
 2. Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu,
 3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. Znajomość  przepisów prawnych z zakresu: prawo zamówień publicznych, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, prawo budowlane,
 3. Staż pracy na stanowisku kierowniczym, preferowany w dziale wod.-kan.,
 4. umiejętność interpretacji aktów prawnych,
 5. umiejętność podejmowania decyzji i pracy w terenie,
 6. kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
 7. odpowiedzialność, rzetelność  i dokładność,
 8. umiejętność organizacji czasu pracy,
 9. umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
 10. odporność na stres i presje czasu.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Wodociągów i Kanalizacji, kierowanie jego pracownikami w sposób zapewniający prawidłową, terminową i zgodną z prawem realizację zadań.
 2. Organizowanie pracy oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej.
 3. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych.
 4. Organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii kanalizacyjnych i wodociągowych.
 5. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod –kan.
 6. Uzgadnianie dokumentacji projektowej wod-kan, oraz prowadzenie odbioru przyłączy wod-kan.
 7. Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji remontów maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu.
 8. Przygotowywanie planów modernizacji i konserwacji obiektów, sieci i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.
 9. Organizacja i nadzór robót zleconych.
 10. Nadzór nad dokumentacją techniczną w zakresie sieci wod – kan.
 11. Nadzór nad zawieranymi umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 12. Bieżąca analiza realizacji zadań Wydziału oraz przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z realizacji zadań.
 13. Nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi, określanie potrzeb szkoleniowych, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów, rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 14. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.
 15. Nadzór nad gospodarką transportowo-sprzętową Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku.
 16.  Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO, sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarowania siecią wod.-kan.

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Miejsce pracy: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku, ul. Przemyska 10; 37-750  Dubiecko

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Dubiecku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, sprzęt techniczny
 • Stacja Uzdatniania Wody; Oczyszczalnia Ścieków,
 • praca w terenie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 1. Krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5.  Kopie dodatkowych kwalifikacji: zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Podpisane oświadczenia kandydata :
 7. o posiadanym obywatelstwie;
 8. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. podpisana zgoda o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dane ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. (włącznie) w siedzibie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku  pok. Nr 1 w godz. od 800 do 1500 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Gospodarki Komunalnej ) na adres:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu – Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych ”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.                          w Dubiecku w rozumieniu przepisów ustawy z 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. ze zm.) w styczniu 2021 r. wyniósł mniej niż 6%.

Informacje dodatkowe:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy stażowej, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz stronie internetowej gk-dubiecko.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i  Gminy w Dubiecku.
 7. Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna w trybie art. 13 RODO dla kandydatów do pracy

Na podstawie  art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję Panią/Pana iż :

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku (zwana dalej : Spółka ) 
 2. administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail : iod@gk-dubiecko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu –  Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji 
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od terminu  końcowego składania podań.  W ciągu kolejnych  30 dni kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone  lub usunięte  z zasobów Spółki.  
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Informacje o naborze można uzyskać w  Gospodarce Komunalnej Sp.  z o.o. w Dubiecku:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Specjalista ds. kadr i płac – Paulina Bury-Świrk                           tel.: 574 820 410.

Dubiecko, dn. 06.12.2021 r

                                                     Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych dla kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym podaniu o pracę, przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10;37-750 Dubiecko, dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Kierownik Działu –  Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kodeksem pracy.

……………………………………………………

(Podpis , data)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych, ponad ustawowo niezbędnych zakres.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonym podaniu o pracę, ponad ustawowo niezbędnych zakres, określony w art. 22 1 kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku  w dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Kierownik Działu –  Specjalista Ds. Wodno-Kanalizacyjnych w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku, zgodnie z ustawą                   z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  kodeksem pracy.

……………………………………………………

(Podpis , data)                      

Skip to content