Informacja dotycząca rozliczania ścieków

Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku w związku z napływającymi sygnałami od mieszkańców dot. wątpliwości przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieki w przypadku kiedy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają (względnie nie poinformowali spółki o zaprzestaniu korzystania na dotychczasowych zasadach) z dodatkowego własnego ujęcia wody (studnia prywatna), informuje, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzorów i wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenie ilości odprowadzanych ścieków różnicuje się w zależności od grupy odbiorców, i tak:

  1. dla odbiorców, którzy korzystają jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność za ścieki naliczana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Normy te są uzależnione od ilości osób i wyposażenia nieruchomości;

2. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają z dodatkowego własnego ujęcie wody (studnia prywatna) odpłatność za ścieki naliczana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz dodatkowo w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego. Ilość odprowadzanych ścieków stanowi sumę przyjętego ryczałtu i wskazania licznika.

3. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpłatność za ścieki naliczana jest w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego.

Jednocześnie informuję, że dla nieruchomości podłączonych do wodociągu gminnego dopuszcza się możliwość zamontowania zastępczego urządzenia pomiarowego na prywatnym ujęciu wody (wodomierz o parametrach zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi) do ustalenia ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. W tym celu należy zgłosić się do Spółki.

Informuję również, że w przypadku, jeżeli dotychczas korzystali Państwo z własnego ujęcia wody (co wiązało się z naliczaniem Państwu sumy przyjętego ryczałtu i wskazania licznika) i sytuacja ta ulega zmianie z dowolnych przyczyn (awaria, zakończenie poboru etc.), to konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Spółki celem odnotowania konieczności zmiany przyjętego sposobu naliczania Państwu opłat.

Prezes Zarządu
Mirosław Majkowski

Skip to content