Nabór na wolne stanowisko Kierownika Działu Budowlano-Gospodarczego

Prezes Zarządu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

Kierownik Działu Budowlano-Gospodarczego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowane: Budownictwo),
 2. Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu,
 3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania oraz uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane,
 3. Staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. Umiejętność interpretacji aktów prawnych,
 5. Umiejętność podejmowania decyzji i pracy w terenie,
 6. Kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
 7. Odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

8) Umiejętność organizacji czasu pracy,

9) Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,

10) Odporność na stres i presje czasu.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Działu Budowlano-Gospodarczego, kierowanie jego pracownikami w sposób zapewniający prawidłową, terminową i zgodną z prawem realizację zadań.
 2. Organizowanie, rozdzielanie prac pracownikom ogólno-remontowych, gospodarczych, elektryka i hydraulika.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką magazynową, narzędziową i materiałową.
 4. Piecza nad gospodarką transportowo-sprzętową Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku.
 5. Kontrolowanie oraz zlecanie pracy kierowcom pojazdów oraz maszyn specjalistycznych.
 6. Prowadzenie ewidencji kart drogowych, rozliczeń gospodarki paliwowej.
 7. Kierowanie pracami związanymi z kompleksowym utrzymaniem ulic, chodników, dróg w sezonie zimowym oraz letnim.
 8. Organizowanie i kierowanie pracami związanymi z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej i wiejskiej.
 9. Kierowanie pracami związanymi z realizacją wszelakich usług zleconych spółce.
 10. Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych.
 11. Przestrzeganie prawidłowej eksploatacji, konserwacji remontów maszyn, urządzeń, obiektów i sprzętu.
 12. Przygotowywanie planów modernizacji i konserwacji obiektów,
 13. Nadzór nad dokumentacją techniczną w zakresie budowlanym.
 14. Pozyskiwanie klientów na prace budowlano-gospodarcze,
 15. Bieżąca analiza realizacji zadań Działu oraz przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z realizacji zadań.
 16. Systematyczne dokonywanie kontroli w zakresie spraw bhp i ppoż.
 17. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń środków BHP dla uprawnionych pracowników.
 18. Nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulaminami wewnętrznymi, określanie potrzeb szkoleniowych, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów, rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy.
 19. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi w celach realizacji zadań.

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Miejsce pracy: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku, ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Dubiecku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, sprzęt techniczny
 • praca w terenie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 1. Krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5. Kopie dodatkowych kwalifikacji: zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Podpisane oświadczenia kandydata :
 1. o posiadanym obywatelstwie;
 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. podpisana zgoda o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dane ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. (włącznie) w siedzibie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku pok. Nr 1 w godz. od 800 do 1500 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Gospodarki Komunalnej ) na adres:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Budowlano-Gospodarczego

Informacje dodatkowe:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy stażowej, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz stronie internetowej gk-dubiecko.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku.
 7. Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna w trybie art. 13 RODO dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję Panią/Pana iż :

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku (zwana dalej : Spółka )
 2. administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail : iod@gk-dubiecko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Budowlano-Gospodarczego. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od terminu końcowego składania podań. W ciągu kolejnych 30 dni kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone lub usunięte z zasobów Spółki.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Informacje o naborze można uzyskać w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Specjalista ds. kadr i płac – Paulina Bury-Świrk tel.: 574 820 410.

Dubiecko, dn. 09.02.2022 r

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych dla kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym podaniu o pracę, przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Kierownik Działu Budowlano-Gospodarczy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kodeksem pracy.

……………………………………………………

(Podpis , data)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych, ponad ustawowo niezbędnych zakres.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonym podaniu o pracę, ponad ustawowo niezbędnych zakres, określony w art. 22 1 kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku w dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Kierownik Działu Budowlano- Gospodarczego w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kodeksem pracy.

……………………………………………………

(Podpis , data)

Skip to content