Wznowienie naboru na wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

Program  „PRZYJAZNY DOM”
Dofinansowanie na wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj.:

 1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
 2.  budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,

na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dofinansowaniu nie podlegają oczyszczalnie wykonane tylko na bazie drenażu rozsączającego czy studni chłonnych w nasypach ziemnych, tzw. kopcach.

Termin naboru wniosków: od 19.04.2022 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie województwa podkarpackiego oraz   nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu
i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Forma dofinansowania:

 1. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pomoc finansowana udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500 zł.

Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 000 zł.

 • W przypadku budowy szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki pomoc finansowana udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 800 zł.

Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 6 000 zł.

Koszty kwalifikowane podlegające rozliczeniu w ramach Programu:

 • roboty budowalno-montażowe,
 • zakup i montaż urządzeń,
 • rozruch instalacji i urządzeń,
 • nadzór inwestorski,
 • obsługa geodezyjna,
 • dokumentacja projektowa,
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy instalacji.

Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić  przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2022 r.

Regulamin naboru wniosków znajduje się na stronie OW – Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Przyjazny Dom – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków (wfosigw.rzeszow.pl)

Zapraszamy do kontaktu:
574-730-670

Skip to content