Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nienadowej (przy Oczyszczalni Ścieków)

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIENADOWA

 

§ 1

 

Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej ,,PSZOK”.

§2

 

1.   PSZOK znajduję się w Nienadowej, czynny jest:

a)     w wybrane dni w roku i co trzecią sobotę w miesiącu, zgodnie z tabelą poniżej,

b)    w godzinach od 700 do 15 00.

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28

1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30

3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15

4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30

1, 2, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 31

1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31

1, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29

10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31

2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30

1, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29

 

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. 

 

 

§3

 

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Dubiecko. Odpady odbierane są w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i muszą pochodzić z nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko.

2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów komunalnych wskazane w § 6 Regulaminu PSZOK.

3. Odpady komunalne o których mowa w § 6 pkt. 1 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

§4

1 . DO PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

2. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. fakturę za wodę/ ścieki, rachunek za energię itd. oraz uzyskania informacji o miejscu ich rozładunku.

3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony Pracownik PSZOK po stwierdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem PSZOK oraz nie wymienionych w Regulaminie PSZOK, jak również w przypadku gdy mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zebrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

6. Pracownik obsługi PSZOK nie dokonuje rozładunku przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.

7. Dostarczenie odpadów do PSZOK odbywa się na własny koszt.

8. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK zostanie zarejestrowane w systemie obsługującym PSZOK z uwzględnieniem rodzaju odpadów oraz daty ich przyjęcia.

 

 

§5

1.   Odpady dostarczone do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane oraz jeżeli jest to wymagane prawidłowo zabezpieczone.

2. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

3.   Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

4.   Odpady typu trawa, liście należy dostarczyć do PSZOK w workach, które należy własnym staraniem wysypać w miejsce wskazane przez pracownika PSZOK.

5.   Odpady zielone gałęzie, pniaki, korzenie należy dostarczyć w kawałkach tj. o średnicy nie większej niż 10 cm i długości do 2 m.

6.   PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdującej się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgnite czy sfermentowane.

7.   Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

8.   PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

 

§6

1.   Rodzaje odpadów przyjmowane od mieszkańców:

a)     papier i tektura – kartony, pudełka, gazety, książki, opakowania z papieru

b)    tworzywa sztuczne – plastikowe butelki, folie, opakowania z tworzyw bez zawartości,

c)     szkło – słoiki, butelki, inne opakowania szklane,

d)    szkło okienne- płaskie szkło nie zbrojone

e)   metale – puszki po konserwach, inne opakowania metalowe bez zawartości, drobny złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych,

f)     opakowania wielomateriałowe – kartoniki po sokach, napojach, mleku,

g)  opony – użytkowe przy urządzeniach, samochodach do 3,5 ton, nie obsługujących działalności gospodarczej,

h)    odzież tekstylia – zużyte ubrania, tekstylia spakowane w workach, buty

w osobnych workach,

i)    farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki – pozostałości po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach, środki czyszczące, opakowania po środkach zawierające substancje niebezpieczne, częściowo zużyte z remontów wykonywanych własnym staraniem,

j)      tusze drukarskie, tonery – zapakowane w oryginalnych opakowaniach lub pojedynczo w szczelnych woreczkach,

k)    leki – przeterminowane leki z gospodarstw domowych w oryginalnych opakowaniach,

l)      baterie, akumulatory – pochodzące z domowych gospodarstw

m) AGD – kompletny sprzęt gospodarstwa domowego, pralki, lodówki, telewizory, monitory, komputery, suszarki inny drobny sprzęt tego typu,

n)    lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć, świetlówki, żarówki, termometry, 

o)    drewno – drewno z okien bez szyb, drewno z mebli, skrzynki, deski, palety itp., 

p)   opakowania po detergentach, środkach ochronny roślin – wysortowane w workach,

q)    odpady wielkogabarytowe – meble, sofy, wersalki, szafy, witryny bez elementów szklanych,

r)     gruz – gruz betonowy, ceglany czysty bez tworzyw, metalu, płyt kartonowo gipsowych z remontów wykonywanych własnym staraniem,

s)     płyty kartonowo gipsowe bez elementów metalowych i z tworzywa sztucznego,

t)   odpady budowlane typu wełna mineralna, wata szklana, papa, posegregowane w workach z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie,

u)    odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).

 

§7

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są również odpady wymienione w § 6, wytworzone poza gospodarstwami domowymi pod następującymi warunkami:

1.     odpady zostaną dostarczone do PSZOK w sposób opisany w przedmiotowym regulaminie

2.     przekazujący poniesie koszty zagospodarowania przekazywanych odpadów, w wysokości zgodniej z aktualnym cennikiem przyjęcia odpadów obowiązującym w dniu ich przekazania.

§8

 

PSZOK nie przejmuje odpadów:

a)     komunalnych zmieszanych,

b)    dostarczonych w sposób nieselektywny,

c)     materiałów zawierających azbest,

d)    nieoznakowanych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia,

e)     w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,

f)   w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach, przyczepach, np. zawierających kilka opakowań tego samego rodzaju),

g)      części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem zużytych opon,  

h)   pochodzących z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami, 

i)      odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

j)  z terenu budowy, remontu wymagającego zgłoszenia w instytucji lub remontów które nie były wykonywane samodzielnie,

k)    odpadów niebędących komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

l)      szkła zbrojonego,

m)  odpadów z czyszczenia działek niezamieszkałych w stosunku do których nie zostały złożone deklaracje z Urzędzie Miasta i Gminy Dubiecko i wniesione opłaty.

§9

 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

2.  Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a)     przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

b)    zachowanie wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia,

c)     stosowanie się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz zasad obowiązującego na terenie zakładu.

 

§10

1.   Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

2.    Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

3.       Nadzór nad PSZOK w Nienadowej sprawuje Urząd Miasta i Gminy w Dubiecku.

4.       Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 5 dni przed wejściem w życie.

 

§11

Realizując obowiązek administratora danych wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., dalej: RODO), informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Dubiecko (obsługiwana przez Urząd Miasta i Gminy Dubiecko i reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko) z siedzibą w Dubiecku (37-750) przy ul. Przemyskiej 10.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy pod numerem tel. 16 65 11 156 lub e-mail: iod@dubiecko.pl

3.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja obowiązków dotyczących ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). dla realizacji których, to przetwarzanie jest niezbędne.

4.   Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – umożliwienia przekazania odpadów do PSZOK, weryfikacji ilości odpadów i osób dostarczających odpady do PSZOK w celu ich zagospodarowania.

5.   Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z Regulaminu PSZOK celem utrzymania czystości i porządku w Gminie.

6.   Podanie danych osobowych, tym samym skorzystanie z odbioru odpadów w punkcie jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbioru odpadów od osoby dostarczającej odpady.

7.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową).

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

11.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO.

12.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Skip to content