Dofinansowanie na wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

Od 6 marca 2023 roku  rusza kolejny nabór z Programu “Przyjazny Dom” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie.

Osoby fizyczne mogą składać wnioski na  inwestycje z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj.:

  1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub

  1.  budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,

na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dofinansowaniu nie podlegają oczyszczalnie wykonane tylko na bazie drenażu rozsączającego czy studni chłonnych w nasypach ziemnych, tzw. kopcach.

Termin naboru wniosków: od 06.03.2023 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2023 r.

W ramach naboru wniosków z Programu “Przyjazny Dom” w 2023 roku przewidziany jest budżet w wysokości 100 000 zł.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie województwa podkarpackiego oraz  nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu
i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Forma dofinansowania:

1. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pomoc finansowana udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500 zł. 
Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 000 zł.

2. W przypadku budowy szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki pomoc finansowana udzielana jest w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 800 zł. 
Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 6 000 zł.

Koszty kwalifikowane podlegające rozliczeniu w ramach Programu:

  • roboty budowalno-montażowe,

  • zakup i montaż urządzeń,

  • rozruch instalacji i urządzeń,

  • nadzór inwestorski,

  • obsługa geodezyjna,

  • dokumentacja projektowa,

  • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy instalacji.

Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić  przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2023 r.

Regulamin naboru wniosków znajduje się na stronie OW – Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Przyjazny Dom – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków (wfosigw.rzeszow.pl)

Zapraszamy do kontaktu:
574-730-670

Skip to content