Akcja “Zadymianie”

Akcja “Zadymianie”

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o w Dubiecku informuje mieszkańców, że wznawia akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko. Akcja ta ma na celu wykrycie oraz likwidację nielegalnych przyłączy wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami, powoduje wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami ścieków włącznie, co przekłada się bezpośrednio na wzrost cen oczyszczenia ścieków i dotyka ostatecznie wszystkich mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za nielegalne odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej grozi grzywna do 10 000 zł.

Skip to content