Informacja dotycząca zatwierdzonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie  na podstawie  art. 24b ust. 1, art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 537), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), decyzją nr RZ.RZT.70.34.2023 zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Dubiecko na okres 3 lat. Zatwierdzona taryfa obowiązuje od dnia 24 lipca 2023 r.

Skip to content