Kontakt z Działem Gospodarki Odpadami – 574 290 870

Szanowni Państwo, 

W 2022 roku skupiliśmy się na budowie nowego działu – Gospodarka Odpadami. Był to jeden z głównych celów powołania Spółki przez Burmistrza Jacka Grzegorzaka, aby stworzyć alternatywę i wyjść spod dyktatu cenowego z jakim wiele samorządów musi się mierzyć, a także mieć pełną kontrolę nad tak wrażliwym i kosztownym przedsięwzięciem jakim jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Dla nas był to bardzo intensywny rok związany z pozyskiwaniem środków i tworzeniem montaży finansowych pozwalających na stworzenie zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedniego zaplecza logistyczno – transportowego, a także rok zbierania wielu informacji potrzebnych do jak najbardziej racjonalnego prowadzenia tej działalności na terenie naszej gminy.

Zebrane dane wyznaczają nam kierunki działania jakie będziemy musieli podjąć w celu poprawy systemu odbioru i gospodarki odpadami, a tym samym ograniczeniu kosztów, które przecież mają wpływ na Państwa portfele. 
Zdaję sobie sprawę, że rok, który nas czeka nie będzie rokiem łatwym gdyż zarówno ja jak i podlegli mi pracownicy uczymy się wszystkiego na żywym organizmie. Aby odnieść sukces na tym polu i ograniczyć koszty nie wystarczy jedynie nasze zaangażowanie, bo bez Państwa pomocy tego sukcesu nie będzie. To musi być nasza wspólna praca i pozwolicie, że wyjaśnię poniżej jak możecie nam i sobie samym pomóc.

Gospodarka odpadami składa się z dwóch elementów. Odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. Są to dwa czynniki, które mają zasadniczy wpływ na cenę jaką Państwo płacicie miesięcznie od każdej osoby.
Na koszty odbioru odpadów składają się następujące części składowe:
– Zatrudnienie kierowców, ładowaczy i osoby administrującej systemem. Czas pracy poświęconej na realizację zadania.
– Koszty odbioru odpadów oraz ich transportu do instalacji ( m.in. paliwo, smary, oleje)
– Koszty ogólne Zarządu i koszty wydziałowe w tym np. odzież robocza
– Koszty rat leasingowych za pojazdy
– Ubezpieczenia, przeglądy, remonty
– Podatki, dzierżawa, najem nieruchomości związanych z bazą magazynowo – transportową
– Media
– Worki na odpady
– Amortyzacja
– Obsługa PSZOK
– Inne koszty związane ze spełnieniem ustawowych wymagań związanych z odbiorem odpadów

Gdzie tu możemy wspólnie poszukać oszczędności?  W trzech pozycjach. Czas pracy poświęcony na realizację zadania, paliwie oraz workach na odpady.  
1. Czas pracy:
Jest sporo takich miejsc w szczególności w Drohobyczce lub Przedmieściu Dubieckim, że jest problem z dojechaniem do oddalonych od dróg gminnych posesji. W niektórych przypadkach mówimy tu także o drogach polnych, które po deszczach czy opadach śniegu są przejezdne wyłącznie dla traktora. To wszystko wydłuża czas i koszty odbioru odpadów, które można zoptymalizować gdyby Państwo mieszkający w tych oddalonych miejscach przy okazji wyjazdu do pracy czy sklepu dostarczyli te odpady do drogi gminnej skąd je odbierzemy. 
Ktoś powie – płacę to proszę mi je zabrać spod domu. Dobrze. Odbierzemy. Wskazuję jedynie gdzie wspólnie możemy szukać oszczędności dla wszystkich.

2. Paliwo:
Aby odebrać odpady z tych oddalonych gospodarstw, czasem pojedynczych domów będziemy musieli specjalnie zaangażować  jeden z naszych pojazdów, który będzie musiał dostarczyć te odpady  do miejsca skąd odbierze je pojazd specjalistyczny. Można na tych kosztach zaoszczędzić  i tak dzieje się na terenach sąsiednich gmin wchodzących w skład komunalnego związku międzygminnego gdzie mieszkańcy mają obowiązek dostarczyć odpady do drogi gminnej co pozwoliło im mocno ograniczyć czas pracy pracowników i koszty paliwa. A to przełożyło się na cenę za odbiór odpadów.
Ale jeśli ktoś powie – płacę to proszę mi je zabrać spod domu. Dobrze. Odbierzemy.

3. Worki
Roczny koszt worków rozdawanych naszym mieszkańcom to kwota około 100 000 zł. Jak Państwo sami wiecie doskonale bardzo często są one używane do pakowania nie używanej odzieży celem złożenia na strychu, wykładania grządek w ogródkach czy innym mniej lub bardziej wymyślne sposoby. Płacicie Państwo za takie wykorzystanie worków wszyscy.
Pakowanie odpadów tzw. plastikowych do żółtego worka. Niby rzecz banalna, ale jakże generująca koszty odbioru. Jeżeli wrzucimy do worka kilka butelek PET po napojach nie zgniatając ich worek wypełni się po chwili i ważył będzie maksymalnie do 2 kg. Łatwo policzyć jak szybko wypełnimy samochód odbierający odpady, który będzie musiał zrobić na przykład 6 kursów po danej trasie zamiast 3 w przypadku gdy zgnieciemy tą butelkę i zakręcimy korkiem, a wypełniony worek ważył będzie 4,5 kg zamiast 2 kg.  Oszczędzamy w tym wypadku na kosztach worków, czasie pracy kierowcy i ładowacza oraz paliwie. Po prostu nie wozimy tym samym bardzo drogiego powietrza.

Drugą składową ceny jest zagospodarowanie odpadów. I to tutaj jesteśmy w stanie wygenerować spore oszczędności. 
Na strumień odpadów komunalnych składają się głównie takie frakcje jak odpady niesegregowane i segregowane. Dotychczas odpady niesegregowane na terenie Miasta i Gminy Dubiecko stanowiły i stanowią planowo na 2023 rok 80% wszystkich odpadów. Co się z tym wiąże?

Najdroższą w zagospodarowaniu frakcją są odpady niesegregowane i stanowią tym samym główny koszt w systemie. 
Zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022;
3) 35% wagowo – za rok 2023;
4) 45% wagowo – za rok 2024;
5) 55% wagowo – za rok 2025;

Tymczasem do tej pory poziom ten wynosi u nas…12,5% co zostawia nas daleko w tyle za innymi gminami. 
Dlatego też naszym priorytetem jest bardzo wyraźne zwiększenie poziomu segregacji i ograniczenie ilości odpadów niesegregowanych. Pozwoli wygenerować to duże oszczędności w systemie i uchroni gminę przed dotkliwymi karami za nieosiągnięcie poziomów płaconymi z budżetu czyli przez…Państwa. 
Jak możemy wspólnie sobie pomóc? 
1. My przygotujemy dla Państwa materiały informacyjne jak segregować odpady, które będziemy publikować na naszej stronie, stronie gminnej i na naszym profilu na Facebooku. 
2. Od pierwszej zbiórki będziemy prowadzić wyrywkowe kontrole zawartości worków na odpady, aby wyeliminować proceder wyrzucania odpadów podlegających segregacji do odpadów zmieszanych. Na początku wskażemy nieprawidłowości i poprosimy o rzetelną segregację. Jeśli to nie odniesie skutku będziemy kierować sprawę do gminy o nałożenie dopłaty jak za odpady niesegregowane.
3. Dla przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z naszych usług koszty oddania odpadów segregowanych będą niższe niż zmieszanych co także przyczyni się na wygenerowanie dla nich oszczędności.  

Z Państwa strony prosimy tylko o rzetelną segregację odpadów i wypełnianie w szczególności żółtych worków zgniecionymi opakowaniami, aby był on jak najcięższy. 

Czy osiągniemy wspólnie poziom odzysku w 2023 roku w wysokości 35% jeśli teraz wynosi on 12,5%? Zależy to od nas wszystkich, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Pragnąłbym za rok pochwalić mieszkańców naszej gminy, że dokonali czegoś co wielu uważało za niemożliwe. 

Oprócz opisanych wyżej czynności będziemy podejmowali wspólnie z gminą inne mające na celu uszczelnienie systemu. 
Niestety w wielu przypadkach liczba osób z tzw. deklaracji śmieciowych nie ma nic wspólnego z rzeczywistą ilością osób zamieszkałych pod danym adresem o czym Państwo często doskonale wiecie. Z naszych informacji wynika, że są też osoby oddające odpady, które w ogóle deklaracji nie złożyły i wydaje im się, że są bezkarne. Nic bardziej mylnego. 
Jeżeli udało nam się w ciągu dwóch lat mocno uszczelnić system gospodarowania wodą i ściekami, uszczelnimy także system gospodarki odpadami.

Nie może być tak, aby uczciwi mieszkańcy ponosili koszty za tych nieuczciwych. To także jest nasze wspólne zadanie. Na ponad 9 000 zameldowanych, systemem odbioru odpadami objętych jest 6600 mieszkańców. Jeśli udałoby się znaleźć 1000 osób do systemu nie byłoby konieczności podwyższenia stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Ponadto każdy przedsiębiorca zobligowany jest posiadać umowę na odbiór odpadów i takowe oddawać za ustaloną opłatę. Podrzucanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej do koszy ulicznych czy własnych gospodarstw obciąża kosztami wszystkich mieszkańców.

Do dwóch tygodni powinien zostać otwarty PSZOK gminny, gdzie bezpłatnie będą Państwo mogli oddać wskazane w regulaminie PSZOKU odpady.

Jak Państwo sami widzicie mamy do wykonania bardzo ciężkie zadanie. Dlatego bardzo prosimy też o wyrozumiałość na początku naszej działalności. Jeżeli nasi pracownicy nie odbiorą gdzieś odpadów, gdzieś nie dotrą prosimy o telefon i niezwłocznie się tam udamy. Po prostu musimy nauczyć się terenu.  Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać do nas bezpośrednio i będziemy na nie reagować. 

Pragnę życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w 2023 roku, a nam wspólnie tego, abyśmy za rok dumnie podsumowali ten mijający pod kątem tego co udało się osiągnąć.

Prezes Zarządu
Mirosław Majkowski

Skip to content