Nabór na wolne stanowisko Specjalisty Ds. Gospodarki Odpadami

      

Prezes Zarządu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  w Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

Specjalista Ds. Gospodarki Odpadami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku ( preferowane: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pokrewne),
 2. Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office i Internetu,
 3. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. Prawo jazdy kat. B,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Doświadczenie, znajomość branży gospodarki odpadami,
 2. Znajomość  przepisów prawnych z zakresu: Ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, itp.,

     3)   Umiejętność interpretacji aktów prawnych,

     4)   Zdolność podejmowania decyzji i pracy w terenie,

5)    Kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,

     6)   Odpowiedzialność, rzetelność  i dokładność,

     7)   Umiejętność organizacji czasu pracy,

     8)   Umiejętność pracy w zespole,

     9)  Odporność na stres i presje czasu.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

1.Prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów w systemie BDO,

2. Sporządzanie wymaganych sprawozdań, ewidencji, raportów zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

3. Obsługę klienta – konsultacje ws. wymogów ochrony środowiska, uzgodnienia opracowanych dokumentów z organami wydającymi decyzję,

4. Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko,

5. Sporządzanie dokumentów, raportów i zestawień dotyczących odpadów komunalnych,

6. Reprezentowanie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku  przed organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

7. Utrzymanie stałego kontaktu z klientami Spółki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

8. Utrzymywanie kontaktu z organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami komunalnymi,

9. Organizowanie i przygotowywanie dokumentów potrzebnych do przetargów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

10. Przygotowywanie zestawień, sprawozdań miesięcznych oraz rocznych z ilości dostarczonych odpadów do PSZOK,

11. Monitorowanie zmian w zakresie aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz bieżące przekazywanie informacji w tym zakresie,

12. Informowanie bezpośredniego przełożonego o zauważonych błędach i problemach w związku z wykonywaną pracą,

13. Systematyczne raportowanie do przełożonego w zakresie prowadzonych prac,

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, a wynikających z umówionej pracy.

Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

Miejsce pracy: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku, ul. Przemyska 10; 37-750  Dubiecko

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Dubiecku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia pracy: komputer, telefon służbowy, sprzęt biurowy, sprzęt techniczny
 • budynek warsztatowo- magazynowy,
 • praca w terenie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 1. Krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 5.  Kopie dodatkowych kwalifikacji: zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Podpisane oświadczenia kandydata :
 7. o posiadanym obywatelstwie;
 8. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. podpisana zgoda o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dane ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 października  2022 r. (włącznie) w siedzibie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku  pok. Nr 1 w godz. od 800 do 1500 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Gospodarki Komunalnej ) na adres:

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku

ul. Przemyska 10; 37-750 Dubiecko

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko– Specjalista Ds. Gospodarki Odpadami

Informacje dodatkowe:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy stażowej, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz stronie internetowej gk-dubiecko.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i  Gminy w Dubiecku.
 7. Dokumenty aplikacyjne zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna w trybie art. 13 RODO dla kandydatów do pracy

Na podstawie  art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję Panią/Pana iż :

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku (zwana dalej : Spółka ) 
 2. administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail : iod@gk-dubiecko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla celów rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Gospodarki Odpadami. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi rekrutacji 
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od terminu  końcowego składania podań.  W ciągu kolejnych  30 dni kandydaci, z którymi nie nawiązano stosunku pracy mają prawo do odebrania złożonych w formie papierowej dokumentów, które po bezskutecznym upływie tego terminu zostaną zniszczone  lub usunięte  z zasobów Spółki. 
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.

Informacje o naborze można uzyskać w  Gospodarce Komunalnej Sp.  z o.o. w Dubiecku:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Specjalista ds. kadr i płac – Paulina Bury-Świrk                          
tel.: 574 820 410.

Dubiecko, dn. 06.10.2022 r

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych dla kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym podaniu o pracę, przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku, ul. Przemyska 10;37-750 Dubiecko, dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kodeksem pracy.

………………………………………………

(Podpis , data)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych, ponad ustawowo niezbędnych zakres.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonym podaniu o pracę, ponad ustawowo niezbędnych zakres, określony w art. 22 1 kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku  w dla celów prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko Specjalista ds. Gospodarki Odpadami w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  kodeksem pracy.

………………………………………………

(Podpis , data)                                

Skip to content