SPÓŁKA

Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Dubiecku została utworzona 22.12.2020 roku. Powstała zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko z dnia 17 grudnia 2020 roku Nr 170/XXXIV/2020 w sprawie utworzenia gminnej spółki komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Aktu Notarialnego z dnia 22.12.2021 r.

Wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika – Miasto i Gminę Dubiecko.

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego  dnia 30.12.2020r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod Nr KRS: 0000876205, NIP
7952561838, REGON: 38780422400000

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,00 zł, dzieli się na 1000,00 udziałów po 1 000,00 zł każdy i został pokryty z majątku Gminy Dubiecko w formie:

  • wkładu niepieniężnego ( aportu) o wartości 475 782,00 zł w postaci mienia komunalnego
  • wkładu pieniężnego w wysokości 524 218,00 zł

Jesteśmy firmą, której celem jest służyć mieszkańcom Gminy Dubiecko. Świadczymy usługi zaopatrzenia w wodę, odbiór oraz oczyszczania ścieków. Staramy się, aby Spółka świadczyła profesjonalne usługi. Zapewniamy ciągłą dostawę zdrowej wody oraz odbiór ścieków w trosce o środowisko naturalne. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i staramy się realizować je jak najlepiej.

Skip to content