Od 3 sierpnia 2023 r. ruszyła kolejna edycja Programu Moja Woda, w ramach której można otrzymać do 6 000 zł dofinansowania na zbieranie deszczówki

Program Moja Woda w poprzednich edycjach cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Trzeba się spieszyć, gdyż poprzedni nabór szybko został wstrzymany ze względu na ograniczone środki przeznaczone na ten cel.

W ramach Programu Moja Woda wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3 ,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).


Beneficjentami programu Moja Woda 2023 są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego Moja Woda z poprzednich edycji.

Właściciele gospodarstw domowych będą mogli uzyskać dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, dla naboru ogłaszanego w 2023 r. nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie służące przydomowej retencji.

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji służącej do przydomowej retencji wody nie może być mniejsza 2 tys. zł, a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1600 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłaszanego w 2023 r. – od 01.01.2023 r. do 30.06.2024

Realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW

Z Programu Moja Woda 2023 nie mogą być dofinansowane inwestycje, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Wody opadowe to naturalny zasób, który można wykorzystać.

Korzystanie z własnego zbiornika na wody opadowe (tzw. deszczówkę) jest równoznaczne z mnóstwem atutów, do których możemy zaliczyć zarówno oszczędności finansowe, jak i ochronę środowiska naturalnego. Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu w doborze odpowiedniego zbiornika, wycenimy zbiornik wraz z usługą jego montażu, podpowiemy jak należy złożyć wniosek.

Zapraszamy do kontaktu: 574 730 670


Skip to content