Biuro nieczynne w dniu 17 listopada 2023 roku

Zarządzenie nr 12/2023

Prezesa Zarządu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku
z dnia 22 września 2023 r.

W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gospodarce Komunalnej

Sp. z o.o. w Dubiecku

Na podstawie Regulaminu Pracy Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku § 22  pkt 17, ppkt  3 oraz  Art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z dniem świątecznym przypadającym w dniu 11 listopada 2023 r. (Święto Niepodległości) tj. sobota, ustalam pracownikom zatrudnionym w Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku dzień wolny od pracy dnia:

 – 17 listopada  2023r tj. piątek

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dubiecku.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu

Mirosław Majkowski

Skip to content