Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Dubiecko, Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622 oraz Uchwały Nr 146/XXIX/2020 Rady Gminy Dubiecko z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubiecko, pragniemy przypomnieć o następujących obowiązkach wynikających z poniższych paragrafów Regulaminu:§ 5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:4) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażenie jej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do sieci nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,5) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, § 8.10. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny posiadać szczelną konstrukcję uniemożliwiającą przedostawanie się nieczystości na zewnątrz. § 10. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do indywidualnego zużycia wody tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Pragnąc pomóc Państwu w realizacji powyższych obowiązków Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiadając stosowne pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Dubiecko. Także u nas możecie Państwo podpisać umowę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pozwoli to Państwu nie tylko przyłożyć rękę do poprawy stanu środowiska, komfortu życia, zadbać o zdrowie Waszych dzieci, ale także uniknąć konsekwencji prawnych w przypadku kontroli na podstawie okazanych umów i faktur. W sprawie podpisania umowy lub zamówienia usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami pod numerem telefonu 574 820 410 lub stacjonarnym 16 651 11 56 wew.102. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Skip to content